REGULAMIN

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE TAŃCA BORN TO DANCE

1. Niniejszy regulamin jest regulaminem w myśl art. 385 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki Klientów szkoły tańca BORN TO DANCE n ul. Roboczej 40 w Poznaniu. Właścicielem i podmiotem odpowiedzialnym za rozliczenia finansowe jest Fun Fabryka – NIP 7773067777.

2. Członkiem szkoły BORN TO DANCE może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia może zostać członkiem szkoły za zgodą opiekuna prawnego.

3. Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług szkoły jest karnet, który obowiązuje w szkole BORN TO DANCE na ul. Robocza 40 w Poznaniu.

4. Karnet ma charakter imienny i nie może być odstąpiony osobom trzecim.

5. Warunkiem otrzymania karnetu jest zapoznanie się z regulaminem oraz uiszczenie opłaty za zajęcia według aktualnego cennika, dostępnego na stronie internetowej oraz w szkole tańca.

6. Wstęp do szkoły na ul. Roboczej 40 następuje po okazaniu opłaconego karnetu w recepcji szkoły i pozostawienie go lub innego dokumentu tożsamości. W przypadku zgubienia karnetu, klient zobowiązany jest powiadomić pracowników recepcji. Nowy karnet będzie wydany po ustaleniu danych osobowych i uiszczeniu opłaty w wysokości 10 zł.

7. Każdy karnet jest imienny i ma określony termin ważności w zależności od wykupionych ilości zajęć. W razie braku karnetu klient płaci jednorazowo za zajęcia.

8. Nie wykorzystane zajęcia nie stanowią podstawy do przedłużania ważności karnetu ani do zwrotu pieniędzy.

9. Klienci mają możliwość dokonywania odpłatności za zajęcia przelewem na konto, w tym przypadku w tytule przelewu podają: IMIĘ I NAZWISKO/MIASTO-GRUPA/MIESIĄC.

10. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania przez nich ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. W przypadku urazów, kontuzji i innych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy przynieść zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych objętych programem szkoły tańca BORN TO DANCE.

11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia członka szkoły wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie i po ćwiczeniach. Członkowie szkoły zobowiązani są do dostosowania intensywności rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.

12. Godziny otwarcia szkoły BORN TO DANCE oraz grafik zajęć, jak również aktualne cenniki, dostępne są na stronie internetowej funfabryka.pl oraz w recepcji szkoły.

13. Szkoła BORN TO DANCE zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć oraz instruktora, jak również do odwołania zajęć, jeśli przyjdą na nie mniej niż 3 osoby, redukcji godzin w okresie wakacyjnym, świątecznym czy też całkowitego zamknięcia obiektu w okresie wakacyjnym, po uprzednim poinformowaniu o tym klientów.

14. Na wszystkie zajęcia regularne i warsztatowe z instruktorem obowiązuje wcześniejsza rezerwacja, której można dokonać osobiście w recepcji, telefonicznie oraz mailowo.

15. Szkoła tańca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty oraz ubrania pozostawione w szatni lub innych pomieszczeniach na terenie szkoły BORN TO DANCE.

16. Wstęp na salę ćwiczeń jest możliwy tylko w stroju i obuwiu sportowym.

17. W czasie zajęć należy bezwzględnie stosować się do poleceń instruktora.

18. Na terenie szkoły BORN TO DANCE obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu, środków dopingujących i stymulujących, narkotyków i innych środków odurzających. Na teren sal zabrania się wnoszenia produktów spożywczych, podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.

19. Użytkowanie sal i urządzeń sportowo – rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych, powinno być zgodne z ich przeznaczeniem, uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia szkoły BORN TO DANCE.

20. Do sterowania sprzętem, nagłośnieniem, klimatyzacją itp. uprawniony jest tylko pracownik szkoły BORN TO DANCE.

21. Dokonanie zgłoszenia i udział w zajęciach BORN TO DANCE jest równoczesne z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach przez organizatorów, a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach szkoły BORN TO DANCE.

22. Wykluczenie ze szkoły i pozbawienie członkostwa, następuje z chwila naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu i działania na szkodę szkoły BORN TO DANCE. O wykluczeniu ze szkoły klient zostanie powiadomiony ustnie przez pracownika lub mailowo. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia ze szkoły, nie jest zwracana równowartość niewykorzystanego karnetu.

23. Wszelkie reklamacje prosimy zgłaszać w recepcji szkoły BORN TO DANCE.

24. Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie odbywających się zajęć BORN TO DANCE.

25. Pracownicy szkoły BORN TO DANCE sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu.

26. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia członka szkoły wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie i po ćwiczeniach. Członkowie szkoły zobowiązani są do dostosowania intensywności rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.

27. Szkoła tańca BORN TO DANCE nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i wypadki podczas trwania lekcji i po. Zajęcia są ekstremalną formą ćwiczeń i zawierają elementy akrobatyki, tańca breakdance oraz elementów sztuk walki, dlatego każdy uczestnik ma obowiązek posiadać dodatkowo ubezpieczenie zdrowotne.