♫♫♫ ParkietON ♫♫♫

Nowy turniej, nowe kategorie i nowe emocje 🙂
PULA NAGRÓD DLA GRUP WYNIESIE PONAD 4000 pln !!!
Nowa formuła hybrydowa turnieju polegać będzie na połączeniu formy online z formą na żywo. Eliminacje odbędą się online, a elitarne finały na żywo. Zarówno eliminacje jak i finał oceniać będzie takie samo jury. Na finałach spotkacie się z jurorami na żywo 🙂
Aby poznać i zrozumieć nową formułę prosimy zapoznać się z regulaminem:
http://funfabryka.pl/parkieton/

Jeśli po ich przeczytaniu dalej będziecie mieć pytania i wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy bądź przez Facebook.

♫♫♫ KATEGORIE ♫♫♫

HIGH HEELS grupy
TWERK grupy
SEXY DANCE grupy
COMMERCIAL DANCE grupy

*Grupy od 3 osób do 21 osób.

SOLO
Istnieje możliwość utworzenia kategorii solo każdego stylu, pod warunkiem zgłoszenia się minimalnej liczby osób, tj 12.
Zgłoszenia będą normalnie przyjmowane, a lista startowa będzie jawna pod adresem:
http://funfabryka.pl/lista-startowa/

♫♫♫ TERMINY ♫♫♫

zgłoszenia i opłaty: do 10.11.2021
start eliminacji online: 17.11.2021
wyniki eliminacji: 20.11.2021
finał na żywo: 27.11.2021

♫♫♫ MIEJSCE ♫♫♫
TROPS
Świętego Rocha 9, 61-142 Poznań

♫♫♫ JURY ♫♫♫

Zuzanna Bąk
Justyna Jałoszyńska
Klaudia Zaremba

♫♫♫ OPŁATY STARTOWE ♫♫♫

każda kategoria – 35 PLN

♫♫♫ ZAPISY ♫♫♫

https://forms.gle/Lt6qQJDvq9dET6B97

♫♫♫ ELIMINACJE ♫♫♫

https://vimeo.com/borntodancepl

♫♫♫ KONTAKT ♫♫♫

parkieton@funfabryka.pl


ParkietON – REGULAMIN
ELIMINACJE
1.
KATEGORIE
HIGH HEELS
COMMERCIAL DANCE
SEXY DANCE
TWERK
Każda uczestniczka musi mieć ukończone 15 lat.
2. Eliminacje odbędą się w formie online.
3. Każdy uczestnik/grupa musi wysłać video nagrane według REGULAMINU ZGŁOSZENIOWEGO, który znajdziecie poniżej.
4. Termin nadsyłania zgłoszeń to 10.11.2021.
5. Filmiki wysłane niezgodnie ze zgłoszeniem nie zostaną przyjęte.
6. Formacje wysyłają prezentacje do 1,5 min do muzyki własnej. Prezentacja całej formacji (do 3 minut) odbędzie się tylko dla finalistów. Filmik ma być zajawką Waszego show, które jury zechce zobaczyć na żywo.
7. Solo wysyłają prezentacje do 45 sekund do muzyki własnej. Prezentacja całość (do 2 minut) odbędzie się tylko dla finalistów. Filmik ma być zajawką Waszego show, które jury zechce zobaczyć na żywo.
8. Nagrania, które przekroczą czas, będą skracane.
9. Wszystkie prezentacje danej kategorii będą połączone w jeden film, który zostanie zamieszczony na VIMEO oraz wysłany do jurorów do dnia 17.11.2021.
10. Jurorzy przyznają punkty każdej prezentacji.
11. Trzy najlepsze formacje każdej kategorii zakwalifikują się na finał, który odbędzie się 27.11.2021 na żywo. Miejsce 4, 5 oraz 6 otrzyma dyplom wysłany pocztą.
12. Sześć najlepszych prezentacji solo kwalifikuje się na finał, który odbędzie się 27.11.2021 na żywo.
13. Wyniki zostaną podane 21.11.2021 wieczorem.
14. Opłata startowa za każdą kategorię wynosi 35 zł.
15. Opłatę startową należy uiścić do 10.11.2021, w innym przypadku zgłoszenie nie zostanie brane pod uwagę.

FINAŁ
1. Miejsce finału zostanie podane najpóźniej 2 tygodnie przed eventem.
2. Finał odbędzie się 27 listopada między godzinami 12:00-18:00.
3. Dokładny plan finału zostanie podany najpóźniej tydzień przed eventem.
4. Finał odbywa się bez udziału publiczności.
5. Podczas finału, na terenie eventu mogą przebywać tylko finaliści, 1 opiekun/trener na 15 osób, jurorzy oraz obsługa eventu. Soliści bez formacji wchodzą i wychodzą sami.
6. Formacje prezentują się do muzyki własnej do 3 minut, soliści do 2 minut.
7. Muzykę do formacji należy przesłać w formacie MP3 najpóźniej tydzień przed finałem.
8. Organizator turnieju nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, podczas jakiegokolwiek etapu zawodów/warsztatów tańca i informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w turnieju oraz warsztatach tańca.
Każdy zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów (na 15 osób – 1 opiekun).
9. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione i zagubione na terenie eventu.
10. Za ewentualne szkody powstałe obciążony zostanie zespół/zespoły, który korzystał z danego pomieszczenia.
11. Każdy uczestnik turnieju posiada legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości.
12. Organizator zastrzega sobie możliwość sprawdzenia dokumentu tożsamości w celu weryfikacji wieku uczestnika.
13. Przekroczenie czasu prezentacji określonego w regulaminie może spowodować obniżenie oceny lub dyskwalifikację prezentacji (przypadki szczególne należy zgłaszać do organizatorów).
14. Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji zawodnika lub zawodników w przypadku ich niestosownego zachowania w stosunku do tancerzy, sędziów, przedstawicieli, organizatora lub nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu (łączenia kategorii w poszczególnych konkurencjach bądź całkowitego odwołania danej kategorii lub organizacji finałów w formie online) oraz zmiany ramowego programu w przypadku małej lub zbyt dużej frekwencji bez konsekwencji zwrotu opłaty startowej.
16. Skład sędziowski oraz jego decyzje są niepodważalne. Kwalifikacje, półfinały, finały będą oceniane przez jury w składzie 3 sędziów .
17. W całym obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz spożywania alkoholu.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji filmowej i fotograficznej turnieju i publikacje jej w mediach.
19. Turniej będzie rejestrowany przez kamery i fotografów. Uczestnicy, biorąc udział w turnieju, wyrażają tym samym zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunków utrwalonych w materiałach filmowych, audio i fotografiach, także w materiałach reklamowych organizatora turnieju oraz oficjalnych partnerów imprezy i zrzekają się wszelkich roszczeń w tym zakresie
20. Regulamin jest regulaminem wewnętrznym turnieju. Wszystkie kwestie sporne lub nieujęte w regulaminie rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem.
21. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
22. Zgłoszenie się na turniej świadczy o akceptacji powyższego regulaminu.
23. Na terenie eventu należy stosować się do poleceń organizatorów oraz ochrony.
24. Organizator nie zapewnia szatni, oddaje do dyspozycji dostępne mu pomieszczenia.
25. Każdy uczestnik musi dostarczyć oświadczenie „Covid” oraz RODO (zostaną rozesłane po ogłoszeniu wyników).
26. Na obiekcie obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust.

REGULAMIN ZGŁOSZENIOWY
1. Aby uczestniczyć w turnieju ParkietON należy wysłać formularz zgłoszeniowy z linkiem do filmików WeTransfer.
2. Filmik w formacie MP4.
3. Filmik ma być nagrany na sali tanecznej lub sali sportowej.
4. Nagranie ma być stabilne oraz nie edytowane. Zakaz nagrań przy użyciu „ruchomej kamery”.
5. Miejsce nagrania ma być jasne – nie nagrywamy filmików w mroku i półmroku.
6. Film nagrywamy poziomo.
7. Plik musi być opisany nazwą grupy/imieniem nazwiskiem.
8. Film wysyłamy usługą internetową WeTransfer, link załączony do zgłoszenia.
9. Czas trwania filmików:
solo – do 45 sekund
grupy – do 1,5 minuty
10. Grupy i soliści prezentują się do muzyki własnej.

RODO
Ochrona danych osobowych – ParkietON
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), informujemy iż:
a) Administratorem danych osobowych uczestnika ,jest FUN FABRYKA.
b) Z FUN FABRYKA uczestnik/opiekun prawny może się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: parkieton@funfabryka.pl.
c) Dane osobowe uczestnika/opiekuna prawnego będą przetwarzane przez FUN FABRYKA w celu:
– realizacji zawartej umowy uczestnictwa w PARKIETON 2021 oraz wypełnienia jej warunków
– dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
– dokonania rozliczeń finansowych wynikających z zawartej umowy uczestnictwa w evencie
– dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
– archiwizacji (zapewnienia możliwości dowodowych) w tym ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
– dane osobowe będą przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego prawnie interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
– promowania działalności i eventu organizowanego przez Administratora
– dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez uczestnika/opiekuna prawnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
d) W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu realizacji umowy oraz dokonania rozliczeń finansowych, dane osobowe uczestnika/opiekuna prawnego będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji zawartej umowy oraz dokonania rozliczeń finansowych wynikających z realizacji umowy.
Dane osobowe przetwarzane w celu zapewnienia możliwości dowodowych oraz obrony przed roszczeniami, będą przetwarzane przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń mogących powstać z tytułu realizacji zawartej umowy. Natomiast dane osobowe przetwarzane w celu promowania działalności organizowanych przez Administratora, dane osobowe uczestnika/opiekuna prawnego będą przetwarzane do momentu odwołania wyrażonej przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie danych osobowych.
e) Dane osobowe uczestnika/opiekuna prawnego FUN FABRYKA może przekazać podwykonawcom, z pomocy których FUN FABRYKA korzysta podczas prowadzenia działalności np. firma świadcząca usługi księgowe. W takiej sytuacji dane te zawsze będą przekazywane na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która zapewniać będzie bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych. Ponadto dane osobowe uczestnika/opiekuna prawnego mogą zostać również przekazane innym podmiotom, jeśli obowiązek ich przekazania będzie wynikać z przepisów prawa lub prawomocnego orzeczenia/decyzji organu państwowego.
f) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, uczestnika/opiekuna prawnego przysługują następujące uprawnienia:
– Prawo dostępu do swoich danych osobowych,
– Prawo do sprostowania oraz uzupełnienia danych osobowych,
– Prawo do usunięcia danych osobowych,
– Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
– Prawo do przeniesienia swoich danych osobowych,
– Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
g) Jeśli uczestnik/opiekun prawny uważa, iż FUN FABRYKA przetwarza jego dane osobowe w sposób niezgody z przepisami prawa, jest on uprawniony do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
h) Podanie danych osobowych przez uczestnika/opiekuna prawnego jest dobrowolne. Jest ono jednakże niezbędne, aby strony mogły zawrzeć i realizować niniejszą umowę.
i) FUN FABRYKA nie będzie stosował wobec danych osobowych uczestnika/opiekuna prawnego zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania. Przez profilowanie należy rozumieć dowolne zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych , uczestnika/opiekuna prawnego które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych uczestnika/opiekuna prawnego (analizy danych dot. sytuacji ekonomicznej, zdrowia, zainteresowań, przemieszczania się).