REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE TAŃCA BORN TO DANCE

1. Niniejszy regulamin jest regulaminem w myśl art. 385 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki Klientów szkoły tańca BORN TO DANCE. Właścicielem i podmiotem odpowiedzialnym za rozliczenia finansowe jest Katarzyna Zielińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Fun Fabryka Katarzyna Zielińska z siedzibą w Swarzędzu na ul. Tysiąclecia 30, 62-020 Swarzędz – NIP 7773067777.
2. Członkiem szkoły BORN TO DANCE może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia może zostać członkiem szkoły za zgodą opiekuna prawnego.
3. Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług szkoły jest karnet lub umowa, która obowiązuje w szkole BORN TO DANCE.
4. Karnet/umowa ma charakter imienny i nie może być odstąpiony osobom trzecim.
5. Warunkiem otrzymania karnetu jest zapoznanie się z regulaminem, wykupienie karnetu/zawarcie umowy uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty za zajęcia według aktualnego cennika, dostępnego na stronie internetowej oraz w szkole tańca.
6. Nie wykorzystane zajęcia nie stanowią podstawy do przedłużania ważności karnetu/umowy ani do zwrotu pieniędzy.
7. Klienci mają możliwość dokonywania odpłatności za zajęcia przelewem na konto, w tym przypadku w tytule przelewu podają: IMIĘ I NAZWISKO/MIASTO-GRUPA/MIESIĄC.
8. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania przez nich ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. W przypadku urazów, kontuzji i innych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy przynieść zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych objętych programem szkoły tańca BORN TO DANCE.
9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia członka szkoły wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie i po ćwiczeniach. Członkowie szkoły zobowiązani są do dostosowania intensywności rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
10. Godziny otwarcia szkoły BORN TO DANCE oraz grafik zajęć, jak również aktualne cenniki, dostępne są na stronie internetowej funfabryka.pl oraz w recepcji szkoły.
11. Szkoła BORN TO DANCE zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć oraz instruktora, jak również do odwołania zajęć, jeśli przyjdą na nie mniej niż 3 osoby, redukcji godzin w okresie wakacyjnym, świątecznym czy też całkowitego zamknięcia obiektu w okresie wakacyjnym, po uprzednim poinformowaniu o tym klientów.
12. W przypadku, gdy liczba Uczestników zapisanych na zajęcia nie przekracza 3 Szkoła może zdecydować o anulowaniu zajęć – w takiej sytuacji Szkoła zwróci zapisanym na zajęcia Uczestnikom nie zrealizowane zajęcia w formie jednej darmowej wejściówki.
W wyjątkowych sytuacjach instruktor może prowadzić zajęcia o liczbie uczestników nie przekraczającej 3 jednak będzie to traktowane jako zajęcia specjalne i będzie trwać połowę czasu trwania zajęć zgodnie z regulaminem.
13. Na wszystkie zajęcia regularne i warsztatowe z instruktorem obowiązuje wcześniejsza rezerwacja, której można dokonać osobiście w recepcji, telefonicznie oraz mailowo.

14. Szkoła tańca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty oraz ubrania pozostawione w szatni lub innych pomieszczeniach na terenie szkoły BORN TO DANCE.
15. Wstęp na salę ćwiczeń jest możliwy tylko w stroju i obuwiu sportowym.
16. W czasie zajęć należy bezwzględnie stosować się do poleceń instruktora.
17. Na terenie szkoły BORN TO DANCE obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu, środków dopingujących i stymulujących, narkotyków i innych środków odurzających. Na teren sal zabrania się wnoszenia produktów spożywczych, podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.

18. Użytkowanie sal i urządzeń sportowo – rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych, powinno być zgodne z ich przeznaczeniem, uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia szkoły BORN TO DANCE.
19. Do sterowania sprzętem, nagłośnieniem, klimatyzacją itp. uprawniony jest tylko pracownik szkoły BORN TO DANCE.
20. BORN TO DANCE może wykonywać podczas zajęć dokumentację fotograficzną oraz video. Tak sporządzona dokumentacja będzie wykorzystywana przez BORN TO DANCE w celu promowania prowadzonych zajęć w dowolnych mediach wybranych przez organizatorów. Zapis ten będzie miał zastosowanie tylko do tych uczestników, którzy wyrażą odrębną zgodę na nagrywanie ich wizerunku.
21. Wykluczenie ze szkoły i pozbawienie członkostwa, następuje z chwila naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu i działania na szkodę szkoły BORN TO DANCE. O wykluczeniu ze szkoły klient zostanie powiadomiony ustnie przez pracownika lub mailowo. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia ze szkoły, nie jest zwracana równowartość niewykorzystanego karnetu.
22. Wszelkie reklamacje prosimy zgłaszać w recepcji szkoły BORN TO DANCE.
23. Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie odbywających się zajęć BORN TO DANCE.
24. Pracownicy szkoły BORN TO DANCE sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu.
25. Szkoła tańca BORN TO DANCE nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i wypadki podczas trwania lekcji i po. Zajęcia są ekstremalną formą ćwiczeń i zawierają elementy akrobatyki, tańca breakdance oraz elementów sztuk walki, dlatego każdy uczestnik ma obowiązek posiadać dodatkowo ubezpieczenie zdrowotne.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż Współadministratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach formularza kontaktowego jest:
Firmą Fun Fabryka Katarzyna Zielińska z siedzibą w Swarzędzu na ul. Tysiąclecia 30, 62-020 Swarzędz – NIP 7773067777, REGON 302537373.
zwani dalej „Współadministratorami”. W treści poniższego komunikatu znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące przetwarzania
Państwa danych osobowych w ramach korzystania z usługi znajdującego się na stronie internetowej https://funfabryka.pl/ – formularza kontaktowego oraz przysługujących Państwu w związku z ich przetwarzaniem prawach. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych będą mogli Państwo skontaktować się z naszym pracownikiem drogą mailową, pod adresem: borntodance@funfabryka.pl Z chęcią udzielimy Państwu dodatkowych informacji oraz pomożemy rozwiać ewentualne
wątpliwości.
Ochrona danych osobowych:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej jako: RODO), informujemy iż:
a) Administratorem danych osobowych Kursanta oraz jego opiekuna prawnego, w sytuacji gdy kursant jest osobą niepełnoletnią, jest FUN FABRYKA.
b) Z FUN FABRYKA Kursant może się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: borntodance@funfabryka.pl.
c) Dane osobowe Kursanta oraz jego opiekuna prawnego będą przetwarzane przez FUN FABRYKA w celu:
– realizacji zawartej umowy uczestnictwa w zajęciach tanecznych oraz wypełnienia jej warunków – dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), – dokonania rozliczeń finansowych wynikających z zawartej umowy uczestnictwa w zajęciach
tanecznych – dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
– archiwizacji (zapewnienia możliwości dowodowych) w tym ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – dane osobowe będą przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego prawnie interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
– promowania działalności i zajęć tanecznych prowadzonych przez Administratora – dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyraźnej zgody wyrażonej przez kursanta lub jego opiekuna prawnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
d) W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu realizacji umowy oraz dokonania rozliczeń finansowych, dane osobowe Kursanta będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji zawartej umowy oraz dokonania rozliczeń finansowych wynikających z
realizacji umowy. Dane osobowe przetwarzane w celu zapewnienia możliwości dowodowych oraz obrony przed roszczeniami, będą przetwarzane przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń mogących powstać z tytułu realizacji zawartej umowy. Natomiast dane osobowe przetwarzane w celu promowania działalności i zajęć tanecznych organizowanych przez Administratora, dane osobowe Kursanta będą przetwarzane do momentu odwołania wyrażonej przez Kursanta lub jego opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie danych osobowych.
e) Dane osobowe kursanta FUN FABRYKA może przekazać podwykonawcom, z pomocy których FUN FABRYKA korzysta podczas prowadzenia działalności np. firma świadcząca usługi księgowe. W takiej sytuacji dane te zawsze będą przekazywane na mocy umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych, która zapewniać będzie bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych. Ponadto dane osobowe Kursanta mogą zostać również przekazane innym podmiotom, jeśli obowiązek ich przekazania będzie wynikać z przepisów prawa lub prawomocnego
orzeczenia/decyzji organu państwowego.
f) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Kursantowi przysługują następujące uprawnienia:
– Prawo dostępu do swoich danych osobowych,
– Prawo do sprostowania oraz uzupełnienia danych osobowych,
– Prawo do usunięcia danych osobowych,
– Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
– Prawo do przeniesienia swoich danych osobowych,
– Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
g) Jeśli Kursant uważa, iż FUN FABRYKA przetwarza jego dane osobowe w sposób niezgody z przepisami prawa, jest on uprawniony do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
h) Podanie danych osobowych przez Kursanta jest dobrowolne. Jest ono jednakże niezbędne, aby strony mogły zawrzeć i realizować niniejszą umowę.
i) FUN FABRYKA nie będzie stosował wobec danych osobowych Kursantów zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania. Przez profilowanie należy rozumieć dowolne zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych Kursantów, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych Kursantów (analizy danych dot. sytuacji ekonomicznej, zdrowia, zainteresowań, przemieszczania się).

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA UMÓW W FUN FABTYKA – BORN TO DANCE

ZASADY CZŁONKOSTWA
1. Osoba zainteresowana uzyskaniem i korzystaniem z Członkostwa musi spełnić następujące warunki:
– zapoznać się z warunkami przedstawionymi w Regulaminie i zaakceptować je;
– przestrzegać zapisanych w Regulaminie zasad;
– uiszczać na rzecz Fun Fabryka – Born To DANCE opłaty w wysokości i terminach wskazanych w umowach i Regulaminie
2. Klubowiczem może być osoba pełnoletnia.
3. Osoba małoletnia, która ukończyła lat 16, może zostać Klubowiczem za zgodą rodzica lub przedstawiciela ustawowego. Zgoda musi zostać wyrażona podczas osobistej wizyty rodzica poprzez złożenie pisemnego oświadczenia
4. Zawierając umowę w przedmiocie uzyskania Członkostwa i akceptując niniejszy Regulamin, Klubowicz oświadcza, iż jego stan zdrowia umożliwia mu prawidłowe korzystanie z zajęć oraz usług świadczonych przez Fun Fabryka – Born To DANCE, uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w szkole tańca, a także prawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z Regulaminu.
5. Rozpoczęcie korzystania ze szkoły tańca wymaga zawarcia umowy w przedmiocie uzyskania Członkostwa w trybie ofertowym za pośrednictwem Strony Internetowej i aplikacji eFitness app. Korzystanie z Członkostwa w kolejnych miesiącach możliwe jest po dokonaniu opłaty w terminie i wysokości określonych w Regulaminie.
6. Opłaty powinny być wnoszone przy użyciu jednej z następujących metod płatności:
a) przy użyciu karty kredytowej albo debetowej posiadającej funkcję dokonywania płatności internetowych poprzez:
– upoważnienie Fun Fabryka – Born To DANCE za pośrednictwem Aplikacji do cyklicznego obciążenia odpowiednio karty kredytowej albo debetowej, kwotą stanowiącą należność z tytułu opłaty miesięcznej;
– obciążenia odpowiednio karty kredytowej albo debetowej Klubowicza z góry całą kwotą należności z tytułu opłaty za Karnet
7. Fun Fabryka – Born To DANCE zastrzega, że dostępność metod płatności, o których mowa w ustępie poprzedzającym może różnić się w przypadku poszczególnych Karnetów. Opłata miesięczna uiszczana jest z góry za dany okres rozliczeniowy. Klubowicz zobowiązany jest zapewnić środki na rachunku bankowym, tak aby w terminie realizacji płatności na jego rachunku znajdowała się kwota niezbędna do opłacenia należności. W przypadku, w którym próba obciążenia kwotą należną z tytułu opłaty miesięcznej karty kredytowej albo debetowej wskazanej przez Klubowicza będzie bezskuteczna, Fun Fabryka – Born To DANCE trzykrotnie podejmie próbę obciążenia rachunku należną kwotą.
W przypadku, gdy data płatności przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym, dyspozycje polecenia zapłaty będą realizowane w najbliższym dniu roboczym, przypadającym po dacie płatności.
8. Klubowicz zobowiązany jest do poinformowania Fun Fabryka – Born To DANCE oraz do ustalenia z nim innego sposobu realizacji płatności, w przypadku gdy:
– odwołał udzieloną uprzednio skutecznie w swoim banku zgodę na obciążanie rachunku
– środki na rachunku bankowym nie wystarczają na pokrycie kwoty obciążenia
– rachunek bankowy został zamknięty
– zmienił w swoim banku dane
Gdy próby obciążenia rachunku przez Fun Fabryka – Born To DANCE okazały się bezskuteczne Klubowicz, który nie uiści opłaty miesięcznej bądź ma nieuregulowane zaległe płatności, traci prawo do korzystania z Członkostwa.
W przypadku dokonania przez Klubowicza płatności, zaliczana jest ona na poczet najstarszej wymagalnej należności, a przywrócenie prawa do korzystania z Członkostwa następuje wyłącznie w przypadku uiszczenia wszystkich należności, łącznie z bieżącą opłatą miesięczną.
W przypadku braku zapłaty i powstania zaległości po stronie Klubowicza, Fun Fabryka – Born To DANCE ma prawo do cofnięcia Ulgi oraz cedowania wierzytelności na osoby trzecie.
PRZEPISY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE
Z Członkostwa można korzystać we wszystkie dni otwarcia szkoły tańca, w godzinach otwarcia szkoły tańca, we wszystkich lokalizacjach szkoły tańca.
1. Wejście na teren szkoły tańca możliwe jest poprzez:
– zeskanowanie indywidualnego Kodu QR
2. Sposób wejścia na teren Klubu określony jest w informacji, umieszczonej w widocznym miejscu przy bramce ograniczającej dostęp do Klubu lub w Dziale Obsługi Klienta. W przypadku braku powyższej informacji lub braku możliwości wejścia na teren Klubu w sposób określony w informacji, sposób wejścia na teren szkoły tańca określa Przedstawiciel Fun Fabryka – Born To DANCE
3. Fun Fabryka – Born To DANCE zastrzega sobie prawo do wizualnego monitoringu szkoły tańca. Kamery zainstalowane są jedynie w celach bezpieczeństwa i w celach dowodowych, a nagrania monitoringu mogą stanowić podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności osób, naruszających przepisy prawa oraz postanowienia Regulaminu. Jednocześnie Fun Fabryka – Born To DANCE oświadcza, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych i godności Klubowiczów, a obrazy z kamer przeglądane mogą być wyłącznie przez osoby do tego upoważnione.
4. Fun Fabryka – Born To DANCE zastrzega sobie prawo do zamknięcia Klubu w święta kościelne lub państwowe. O fakcie zamknięcia Klubu , Klubowicz zostanie poinformowany z co najmniej 3- dniowym wyprzedzeniem, poprzez pocztę elektroniczną – na adres mailowy podany w formularzu internetowym przed zawarciem umowy w przedmiocie Członkostwa. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. W sytuacji gdy zamknięcie szkoły tańca jest zaplanowane, Przedstawiciel firmy powiadomi o tym uczestników z 3-dniowym wyprzedzeniem, poprzez pocztę elektroniczną. W przypadku, gdy do zamknięcia szkoły tańca dojdzie z przyczyn niezależnych od Fun Fabryka – Born To DANCE, takich jak m.in. siła wyższa bądź decyzja organów państwa, umowa zawarta na czas określony ulega przedłużeniu o okres zamknięcia szkoły. Opłaty są w tych okolicznościach pobierane na zasadach dotychczasowych, zgodnie z Regulaminem. W okresie zamknięcia szkoły, uczestnik zachowuje prawo do korzystania z usług świadczonych przez Fun Fabryka – Born To DANCE, w tym w szczególności do usług świadczonych w formie online. Za czas przedłużonego Członkostwa, tancerze nie ponoszą opłat.
ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBU PRZEZ OSOBY NIELETNIE
1. Klubowicz-rodzic lub Klubowicz-przedstawiciel ustawowy, uprawniony jest do wejścia na teren Klubu razem z:
– Dzieckiem
– Dzieckiem Na Zajęciach
– Dzieckiem z Mamą
2. Dziecko ma prawo przebywać na terenie szkoły tańca tylko i wyłącznie w przypadku zawarcia przez Klubowicza-rodzica lub Klubowicza-przedstawiciela ustawowego Umowy o korzystanie z usług Klubu przez Dziecko poprzez zakup odpowiedniego Karnetu. Dodatkowym warunkiem przebywania przez Dziecko na terenie Klubu jest złożenie przez Klubowicza-rodzica lub Klubowicza-przedstawiciela ustawowego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług Fun Fabryka – Born To Dance przez Dziecko, bądź o posiadaniu przez nie wyraźnych wskazań lekarskich do korzystania z usług Fun Fabryka – Born To Dance.
KARNETY, CZAS TRWANIA UMOWY
1. Fun Fabryka – Born To Dance może oferować Klubowiczom w ramach Członkostwa różne typy Karnetów.
2. Poszczególne typy Karnetów oraz aktualne ceny są wskazane na Stronie Internetowej Fun Fabryka.
3. W przypadku podpisania Umowy i rozpoczęcia jej obowiązywania pierwszego dnia danego miesiąca, Fun Fabryka – Born To Dance pobiera pierwszą ratę, stanowiącą kwotę należną Fun Fabryka – Born To Dance za pełny miesiąc kalendarzowy.
ZMIANA CENNIKA ŚWIADCZENIA USŁUG
1. Fun Fabryka – Born To DANCE zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika Usług, jeżeli aktualnie obowiązujący Cennik nie odpowiada cenom rynkowym poszczególnych karnetów, a zmiana jest niezbędna ze względu na szczególne warunki ekonomiczne, w szczególności wzrost cen wywołany inflacją.
2. Zmiana Cennika Usług nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu. Klubowicze zostaną poinformowani o zmianie Cennika Usług z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem, poprzez:
3. Wypowiedzenie umowy , należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i złożyć osobiście w szkole tańca w wybranym punkcie.
4. Od umowy zawartej poza Klubem, do którego jest przypisany Klubowicz, Klubowicz może odstąpić w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. Wówczas nastąpi również zwrot wpłaconych przez Klubowicza środków pieniężnych takich jak opłata wpisowa i pierwsza pobrana opłata za Karnet. Odstąpienie od Umowy może zostać złożone na formularzu, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm.).
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klubowicza, który złożył oświadczenie o żądaniu świadczenia na jego rzecz usług wynikających z Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od niej, Klubowicz zobowiązany będzie do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
SKARGI I REKLAMACJE
Klubowicz może złożyć skargę lub reklamację w Dziale Obsługi Klienta szkoły tańca w przypadku niezadowolenia z jakości lub nienależytego wykonania usług. Formą składania skarg i reklamacji jest forma pisemna. Elementami niezbędnymi do przyjęcia zgłoszenia są: imię i nazwisko Klubowicza, adres korespondencyjny, podpis Klubowicza oraz opis przedmiotu skargi lub reklamacji. Fun Fabryka – Born To Dance udziela pisemnej odpowiedzi na skargę lub reklamację w terminie 14 dni. Klubowicz posiada możliwość skorzystania z pozasądowych, alternatywnych metod rozstrzygania sporów, może także zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Klubowicz może złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów. Klubowicz może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
DANE OSOBOWE
Dane osobowe Klubowicza są przetwarzane przez Współadministratorów zgodnie z RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r Dane osobowe Klubowicza są przetwarzane przez Współadministratorów w celu:
-realizacji umowy w przedmiocie Członkostwa, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO
-realizacji prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów, takich jak np. ustalanie, dochodzenie roszczeń, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,marketingowym, wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Klubowicza zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Klubowicza, w szczególności dotyczące przysługujących Klubowiczom praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, znajdują się w klauzuli informacyjnej, wysyłanej mailem.
UWAGI KOŃCOWE
W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Klubowicz oraz Fun Fabryka – Born To Dance są zobowiązani do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach adresu zamieszkania oraz adresu do korespondencji, w tym także adresu do korespondencji elektronicznej i numerów telefonów komórkowych, nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany, pod rygorem uznania skuteczności doręczenia wszelkich oświadczeń woli na adres poprzedni. Fun Fabryka – Born To Dance jest uprawniony do wprowadzania zmiany niniejszego Regulaminu oraz cennika Klubu, w szczególności. w związku ze zmianą sytuacji rynkowej, wzrostem cen
wywołanym inflacją, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, poprzez wywieszenie stosownej informacji na ten temat w Dziale Obsługi Klienta Klubu oraz jej przekazanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy podany przez Klubowicza w formularzu internetowym przed zawarciem umowy. W przypadku zmiany Regulaminu Klubowiczowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w
ciągu 14 dni od powiadomienia o wprowadzeniu zmian, dokonanego przez Fun Fabryka – Born To Dance w sposób określony w ustępie poprzednim. W przypadku złożenia przez Klubowicza oświadczenia o wypowiedzeniu, do czasu wygaśnięcia umowy, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym.