SPAL PARKIET
29.10.2023 – NIEDZIELA

JURY
Ilona Ilu Tadla
Marika Game Over
Alicja Sobańska
Natalia Nita Sommerfeld

PROWADZENIE
SANDI DANDI

KATEGORIE
hip-hop 1 vs 1 do lat 12
hip-hop 1 vs 1 13-16 lat
hip-hop 1 vs 1 17+
dancehall 1 vs 1 do lat 14
dancehall 1 vs 1 15+
DANCEHALL QUEEN CONTEST 16+
SPAL PARKIET 1 vs 1 (my against the music)

WIEK LICZYMY ROCZNIKOWO.

ZASADY

1 VS 1
Prezentacja w zależności od liczby osób:
do 50 startujących – prezentacja po 1 osobie do 45 sekund
50-100 startujących – prezentacja po 2 osoby do 60 sekund
powyżej 100 startujących – prezentacja po 3 osoby do 60 sekund
BITWY
Do bitw przechodzi w zależności od liczby osób:
do 50 startujących – 8 osób
50-100 startujących -16 osób
powyżej 100 startujących -16 osób
W bitwach każda strona ma po 1 wyjściu do 60 sekund, bitwa o 1 miejsce po 2 wyjścia do 60 sekund.
O PRZYNALEŻNOŚCI TANCERZA DO KATEGORII WIEKOWEJ STANOWI ROCZNIK URODZENIA.

DHQ CONTEST
1 runda SHOW – prezentacja do własnej muzyki do 2 minut
2 runda WINE – slow wine/fast wine:
prezentacja wspólna do muzyki organizatora do 1 minuty, najpierw slow wine, później fast wine
Do 2 rundy przechodzi 10 uczestniczek.
3 runda STEP – runda krokowa, prezentacja pojedynczo do muzyki organizatora, do utworu krokowego (tylko damskie kroki)
Do 3 rundy przechodzi 5 uczestniczek.
4 runda FINAL – runda finałowa, przechodzą 3 uczestniczki, każda z nich ma do minuty prezentacji do własnego utworu

MUZYKĘ NA KATEGORIĘ DHQ CONTEST NALEŻY PRZESŁAĆ DO 21.10.2023 NA borntodance@funfabryka.pl !

ZGŁOSZENIA
formularz zgłoszeniowy:
https://forms.gle/WyRAdgdo2BPBDeBz7
Zgłoszenia są przyjmowane do 20 października 2023.

OPŁATY STARTOWE
50 zł za każdą kategorię
Opłatę startową należy uregulować do 20 października 2023.

WIDOWNIA
✴️ONLINE – 30 PLN
✴️NA MIEJSCU – 40 PLN
✴️DZIECI DO LAT 3 – FREE
✴️OPIEKUN TANCERZA DO LAT 12 – FREE
✴️TRENER Z GRUPĄ MIN 10 OSOBOWĄ – FREE

SPRZEDAŻ ONLINE
https://goout.net/pl/bilety/spal-parkiet-2023/itfv/

NAGRODY

Kategorie 1 vs 1:
1-4 miejsca – medale i dyplomy
Kategoria DHQ CONTEST:
1-3 miejsca – puchary i dyplomy

NAGRODY PIENIĘŻNE
1 miejsce hip-hop 17+ – 500 PLN
1 miejsce dancehall 15+ – 500 PLN
1 miejsce DHQ CONTEST – 250 PLN
1 miejsce SPAL PARKIET – 500 PLN

GRAFIK

Grafik może ulec zmianie w poszczególnych blokach.
Prosimy być w gotowości 30 minut przed planowym rozpoczęciem kategorii.
Przypominamy, aby przy rejestracji każdy uczestnik miał przygotowaną legitymację szkolną.
WIEK LICZYMY ROCZNIKOWO

9:45 wejście i rejestracja
10:15 eliminacje hip-hop do lat 12
11:15 eliminacje hip-hop 13-16 lat
12:15 eliminacje hip-hop 17+
12:45 bitwy hip-hop do lat 12
13:15 bitwy hip-hop 13-16 lat
13:45 bitwy hip-hop 17+
14:15 wyniki
14:30 eliminacje Spal Parkiet
15:15 bitwy Spal Parkiet
15:45 finał dancehall do lat 14
16:00 eliminacje dancehall 15+
16:30 eliminacje dhq contest
16:45 bitwy dancehall 15+
17:15 finał dhq contest
17:30 wyniki
17:45 opuszczenie sali

REJESTRACJA
Rejestracja i wydawanie numerków będzie otwarte od 10:00 do 15:00.
NALEŻY ZJAWIĆ SIĘ MINIMUM 45 MINUT PRZED PLANOWANĄ KATEGORIĄ.

DANCEHALL DO LAT 14
Ze względu na małą liczbę startujących odbędzie się od razu finał.
W tej kategorii odbędą się prezentacje po 3 osoby, z których jury wyłoni osoby do walki o 1 i o 3 miejsce, oraz przyzna miejsca 5 i 6.

DANCEHALL QUEEN CONTEST
Odbędą się dwie rundy.
1 runda SHOW oraz ostatnia runda FINAL.

REGULAMIN

1. Turniej odbywa się 29.10.2023r. w Osiedlowym Domu Kultury “Wiktoria” os. Zwycięstwa paw. 125, 61-653 Poznań.
2. Organizator turnieju nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, podczas jakiegokolwieketapu zawodów tańca i informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub ododpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia
jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w turnieju tańca.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione i zagubione na terenie obiektu, na którym odbywa się turniej.
4. Za ewentualne szkody powstałe na terenie turnieju obciążona zostanie osoba/osoby, które korzystały z danegopomieszczenia.
5. Wstęp na turniej jest płatny. Uczestnik turnieju zobowiązany jest do uiszczenia opłaty startowej w wysokości 50zł zakategorię (udział w jednej kategorii = 50zł, udział w dwóch kategoriach = 100zł itd.). Opłatę startową należy uregulować do20.10.2023r.
6. Bilety na widownię można zakupić przez aplikację sprzedażową. Jeśli pula biletów nie zostanie wyprzedana, będzie można
kupić bilety na widownię przed wejściem na event.
7. Każda osoba będąca na evencie (uczestnik turnieju, widz, trener, opiekun) zobowiązany jest do noszenia na nadgarstkuopaski wstępu wydanej przed wejściem na event.
8. Każdy uczestnik turnieju posiada legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości.
9. Organizator zastrzega sobie możliwość sprawdzenia dokumentu tożsamości w celu weryfikacji wieku uczestnika.
10. O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia uczestnika, a nie data urodzenia.
11. Zasady kategorii 1vs1:
Prezentacja w zależności od liczby osób:
● do 50 startujących – prezentacja po 1 osobie do 45 sekund
● 50-100 startujących – prezentacja po 2 osoby do 60 sekund
● powyżej 100 startujących – prezentacja po 3 osoby do 60 sekund
BITWY
Do bitw przechodzi w zależności od liczby osób:
● do 50 startujących – 8 osób
● 50-100 startujących -16 osób
● powyżej 100 startujących -16 osób
W bitwach każda strona ma po 1 wyjściu do 60 sekund, bitwa o 1 miejsce po 2 wyjścia do 60 sekund.
12. Zasady kategorii Dancehall Queen Contest
● 1 runda SHOW – prezentacja do własnej muzyki do 2 minut
● 2 runda WINE (przechodzi 10 uczestniczek) – slow wine/fast wine:
prezentacja wspólna do muzyki organizatora do 1 minuty, najpierw slow wine, później fast wine
● 3 runda STEP (przechodzi 5 uczestniczek) – runda krokowa, prezentacja pojedynczo do muzyki organizatora, doutworu krokowego (tylko damskie kroki)
● 4 runda FINAL – runda finałowa, przechodzą 3 uczestniczki, każda z nich ma do minuty prezentacji do własnegoutworu
13. Przekroczenie czasu prezentacji określonego w regulaminie może spowodować obniżenie oceny lub dyskwalifikacjęprezentacji (przypadki szczególne należy zgłaszać do organizatorów).
14. Za selekcję muzyki odpowiada organizator (nie tyczy się to rundy 1 i 4 w kategorii Dancehall Queen Contest, muzykę do tychrund uczestnik musi wysłać na spalparkiet@funfabryka.pl do 21.10.2023r.)
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia nagrody pieniężnej lub jej likwidacji w przypadku małej liczby zgłoszeń.
16. Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji zawodnika lub zawodników w przypadku ich niestosownego zachowania
w stosunku do tancerzy, sędziów, przedstawicieli, organizatora lub nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu (łączenia kategorii w poszczególnych konkurencjach bądź
całkowitego odwołania danej kategorii) oraz zmiany ramowego programu w przypadku małej lub zbyt dużej frekwencji bez konsekwencji zwrotu opłaty startowej.
18. Zawody oceniać będą sędziowie zaproszeni przez organizatora. Kategorię hip-hop oceniać będą: Natalia Nita Sommerfeld, Marika Game Over, Alicja Sobańska, kategorię dancehall oceniać będą Alicja Sobańska, Ilona Tadla, Natalia Nita Sommerfeld. Kategorię “Me against the music” oceniać będą wszyscy zaproszeni sędziowie (w przypadku remisu podczas bitwy, decydujący głos ma prowadząca).
19. Skład sędziowski oraz jego decyzje są niepodważalne.
20. W całym obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Na terenie obiektu przy Osiedlowym Domu Kultury “Wiktoria” os. Zwycięstwa paw. 125, 61-653 Poznań obowiązuje regulamin obiektu.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji filmowej i fotograficznej turnieju i publikowania jej w mediach.
22. Turniej będzie rejestrowany przez kamery i fotografów. Uczestnicy, biorąc udział w turnieju, wyrażają tym samym zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunków utrwalonych w materiałach filmowych, audio i fotografiach, także w materiałach reklamowych organizatora turnieju oraz oficjalnych partnerów imprezy i zrzekają się wszelkich roszczeń w tym zakresie.
23. Regulamin jest regulaminem wewnętrznym turnieju. Wszystkie kwestie sporne lub nieujęte w regulaminie rozstrzyga Sędzia
Główny w porozumieniu z organizatorem.
24. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
25. Zgłoszenie się na turniej, wykupienie biletu wstępu lub obecność na zawodach świadczy o akceptacji powyższego
regulaminu.
26. Na terenie obiektu Osiedlowym Domu Kultury “Wiktoria” os. Zwycięstwa paw. 125, 61-653 Poznań należy stosować się do poleceń organizatorów oraz ochrony.
27. Organizator nie zapewnia szatni, oddaje do dyspozycji dostępne mu pomieszczenia.

MIEJSCE
WIKTORIA – Osiedlowy Dom Kultury
os. Zwycięstwa 125, POZNAŃ

KONTAKT
spalparkiet@funfabryka.pl
www.funfabryka.pl